Gyakori kérdések

» Vajon hitelképes vagyok?

Az ügyfelek hitelezhetőségének vizsgálata bankonként változik, de mindegyiknél hitelezhetőséget kizáró feltétel ha az ügyfél vagy az adóstársa……….

 • Aktív BAR-os, (passzív báros kaphat hitelt, ha hoz fedezetet.)
 • 18 évnél fiatalabb,
 • 65 évnél idősebb,
 • Nincs munkahelye, vagy nincs igazolható rendszeres jövedelme,
 • Nincs legalább minimálbére vagy azt elérő nyugdíja, jövedelme,
 • Nem dolgozik legalább 3 vagy 6 hónapja,
 • Próbaidős,
 • Egy éven belül 3-nál több munkahelye volt,
 • Határozott idejű a munkaviszonya és még egyszer sem hosszabították
 • Nincs valahol bankszámlája legalább 2 hónapja,
 • Bankszámlája nagy összegű tartozást mutat, vagy záróegyenlege folyamatosan negatív
 • Kiegyenlítetlen közüzemi számlái vannak
 • Nincs, vagy nem lesz elegendő fedezete (pl. lakáshitelnél),
 • A fedezet értéke forgalmi értéke nem éri el a 3 millió forintot,
 • A fizetése máris túlterhelt vagy az lesz - a hiteltörlesztére fordított összeg nem haladhatja meg a nettó fizetés 50%-át (az új hitel felvétele után sem)

Ha a felsoroltak valamelyike jelenleg igaz Önre, akkor jelenleg a bankok által nem hitelezhető. De még ekkor is figyeljen oda arra, hogy ne kérjen kölcsönt uzsorásoktól, ne lépjen be meggondolatlanul un. fogyasztói csoportokba mert ezzel még súlyosabb adósságcsapdába kerülhet.


» Vajon hitelképes a vállalkozásom?

A vállalkozások hitelezhetőségének szabálya bankonként változik, de mindegyiknél hitelezhetőséget kizáró feltétel ha az vállalkozásra vagy annak tulajdonosaira igazak a következők:

 • A vállalkozásnak még nincs két TELJES lezárt pénzügyi éve. (Egy 2014-ben alakult vállalkozás csak 2017-ben lesz hitelképes!) Egyes esetekben, megfelelő fedezet biztosítása esetén ettől el lehet térni.
 • Van a tulajdonos(ok)nak a KHR-ben (BAR) nyilván tartott tartozásuk.
 • Végrehajtás, csőd vagy felszámolás alatt áll a cég.
 • A kapcsolt cégekről negatív az információ.
 • Negatív a saját tőke.
 • A saját tőke a jegyzett tőke fele alá, vagy több mint 50%-kal csökkent.
 • Kizárt tevékenységi kör a hitelezhetőség szempontjából.
 • A szokásos vállalkozási eredmény egymás utáni 2 évben negatív.
 • A szokásos vállalkozási eredmény az utolsó lezárt pénzügyi évben negatív és összege meghaladja a nettó árbevétel 7%-át.
 • Ha az árbevétel egyik évről a másikra 50%-nál nagyobb mértékben csökkent.
 • Fél éven belül többségi tulajdonosváltás következett be.
 • A cégnek lejárt köztartozása van - nem tud NAV 0-ást hozni.
 • A kezességet vállaló magánszemély(ek) szerepelnek a KHR (BAR) listában. (Figyelem: Egy kezes egy időben csak egy vállalkozás tartozásáért vállalhat kézfizető kezességet!)

Ha a felsoroltak valamelyike jelenleg igaz az Ön vállalkozására, akkor jelenleg sajnos a bankok által nem hitelezhető. De még ekkor is figyeljen oda arra, hogy ne kérjen kölcsönt uzsorásoktól, ne lépjen be meggondolatlanul un. fogyasztói csoportokba mert ezzel még súlyosabb adósságcsapdába kerülhet!


» A jövelem vizsgálat során a bankok milyen jövedelemtípusokat vesznek figyelembe?

Az adósminősítés egyik fontos eleme a jövedelemvizsgálat, hiszen a majdani adós ezekből a jövedelmeiből fogja visszafizetni a hitelét. A jövedelmeket a bank 3 csoportba osztja aszerint, hogy teljes mértékben vagy korlátozottan veszi-e figyelembe azokat, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja. Nézzünk ezekre példákat.

Figyelembe vehető jövedelem típusok:

 • Munkaviszonyból származó jövedelem
 • Öregségi vagy rokkantsági nyugdíj
 • Életjáradék
 • Bérleti díj bevétel
 • Tiszteletdíj
 • Osztalékjövedelem
 • Kamatbevétel
 • Saját vállalkozásból származó jövedelem.

Korlátozottan figyelembe vehető jövedelmek:

 • GYES, GYED
 • GYET (főállású anyaság)
 • Családi pótlék, gyermektartási díj, eltartási díj
 • Ideiglenes jellegű özvegyi vagy rokkantsági nyugdíj

Nem elfogadható jövedelmek:

 • Árvaellátás
 • Munkanélküli vagy szociális segély
 • Árfolyamnyereség
 • Ingatlan vagy üzletrész eladásából származott bevétel illetve jövedelem
 • Vállalkozásból származó bevétel teljes összege
 • Őstermelőként szerzett bevétel.

Természetesen az egyes jövedelmek meglétét az egyes bankok által előírt módon igazolni kell!» Mi szükséges egy hitelkérelem beadásához?

Ez az adott hitel típusátol függ. De a következőkben felsorolt dokumentumokra szinte minden esetben szükség van. A hitelkérelem elindításához ezek ALÁÍRT másolatára van szükség!

Minden hiteligénylő esetén

Személyes iratok - ügyeljen az érvényességükre!

 • személyi igazolvány
 • adókártya
 • lakcímkártya

Vállalkozóknál továbbá:

 • vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozóknál)
 • Társas vállalkozóknál (Bt, Kft)

             a)      Társasági szerződés

             b)      Végzés

             c)       Aláírási címpéldány

             d)      Saját névre kiállított munkáltatói igazolás

 • APEH igazolás a jövedelemről
 • APEH igazolás a tartozásmentességről

Nyugdíjasoknál:

 • nyugdíjas igazolvány
 • utolsó 3 havi nyugdíjszelvény, vagy
 • utolsó 3 havi banki kivonat a nyugdíj átutalásáról
 • nyugdíjértesítő

Alkalmazottaknál:

 • 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás a bank nyomtatványán
 • 1 db. 30 napnál nem régebbi kifizetett villany- vagy telefonszámla (mobiltelefon is lehet, ha számlás)
 • utolsó 2 havi folyószámla kivonat

A hitel fedezetésül szolgáló ingatlan íratai (ilyen jellegű hitel esetén) az értékbecsléshez

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • 90 napnál nem régebbi helyszínrajz (térképmásolat)
 • Használati megosztási megállapodás (osztatlan közös tulajdon esetén)
 • Társasházi Alapító Okirat (ha az ingatlan társasházban van)
 • Alaprajz (felépítményes ingatlan esetén)
 • ÉMI + ÉME engedély ha az ingatlan könnyűszerkezetes
 • Adásvételi szerződés (vásárlás esetén)
 • Építés/bővítés/korszerűsítés esetén költségvetés a tervezett munkákról, és - ha szükséges - az építési engedély jóváhagyott tervdokumentációja és a szakhatósági engedélyek.

_________________________________________________________________________________________

» Mi kell a vállalkozói hitelkérelem beadásához?

A VÁLLALKOZÁS IRATAI:

 • Társasági szerződés, utolsó módosítással egységes szerkezetben
 • Végzés,(szerződéshez eredeti vagy hitelesített), Társasági szerződés, stb.
 • Aláírási címpéldány (Hitelesített)
 • A tulajdonos(ok) személyes iratainak fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya).  A fénymásolatot az igazolvány tulajdonosának alá kell írnia!
 • NAV (vol t APEH és VPOP) igazolás tartozásmentességről (*HP) (Eredeti, 30 napnál nem régebbi)
 • Helyi adó igazolás tartozásmentességről (*HP) (Eredeti, 30 napnál nem régebbi)
 • Bankinformáció a jelenlegi számlavezető és hitelező bank(ok)tól  (*HP)
 • Cégkivonat (*HP) (Eredeti, 30 napnál nem régebbi)
 • Társasági taggyűlési határozat hitel felvételéről (*HP)

 

A MŰKÖDÉS IRATAI:

 • Működési és telephely engedélyek (*HP)
 • Telephely tulajdoni lapja, bérleti szerződés (*HP)
 • Szállítási, termelői szerződések, megállapodások, megrendelések (*HP)

 

A KÖNYVVEZETÉS IRATAI:

 • Előző 2 lezárt évi mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, adóbevallás
 • Tárgyévi részletes főkönyvi kivonat (cégszerűen aláírva minden oldalon)

 

A TERVEZETT BERUHÁZÁS IRATAI:

 • Építés, felújítás esetén költségvetés, építési engedélyezési tervdokumentáció
 • Építés, felújítás esetén előzetes szakhatósági előírások, engedélyek (*HP)
 • Árajánlatok a megvásárolandó eszközökre (kivétel forgóeszköz)
 • Bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata a bérlemény felújításához, bővítéséhez (*HP)

 

FEDEZET INGATLAN IRATAI:

 • Fedezetül szolgálót ingatlan(ok) 30 napnál nemrégebbi tulajdoni lapja
 • Tulajdonos(ok) hozzájárulása a jelzálogjog bejegyzéshez (*HP) – a bank saját formanyomtatványán
 • A fedezet ingatlanról 6 hónapon belüli ingatlan szakértői értékbecslés (*HP).  A bank csak a saját szakértője által elkészített értékelést fogadja el!!
 • Az ingatlanfedezet térképmásolata, és alaprajza (az alaprajz lehet saját kezű is)
 • Terhelt ingatlan esetén: jelzálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozata az ingatlan további terheléséhez (*HP)
 • Terhelt ingatlan esetén hitelinformáció a hitelnyújtó részéről (*HP)
 • Az ingatlan fedezetre kötött biztosítás, csekk a biztosítási díj befizetéséről, és a biztosítás engedményezése a bankra. (a folyósításhoz szükséges)
 • Lakóingatlan esetén befogadói nyilatkozat (*HP)

 

Üzleti terv (a hitelfelvétel célja, indoklása) a hitelnyújtó által kért formátumban. (*HP)

Megjegyzés:

A kérelem beadásakor kötelező mellékleteket DŐLT BETŰVEL, VASTAGGAL SZEDVE jeleztük!

* HP = Hiánypótólható íratok (nem kötelező melléklet a kérelem beadásakor)

Egyéni vállalkozás esetén a felsoroltak közül azok kellenek, amelyek értelmezhetők!


» Ki a biztosítási alkusz?

Ki a biztosítási alkusz?

A független biztosítási alkuszok legfontosabb feladata, hogy ügyfeleik számára megtalálják a számukra optimális biztosítási módozatot. Részt vesznek a teljes biztosítási folyamatban, mivel:

 • tájékoztatást adnak a különböző módozatokról (nem csupán a díjakról, hanem a kapcsolódó kedvezmények tartalmáról és értékéről, illetve a kapcsolódó szolgáltatások várható minőségéről is)
 • megbízás esetén a teendők jó részét elvégzik,
 • az ügyintézésben a káresemény bekövetkeztekor is részt vesznek

A független biztosítási alkuszok az Ön biztosítóktól független megbízottjai, akiknek közreműködése:

 • segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket, és
 • nem befolyásolja a biztosítás árát.

 

Más néven: biztosítási bróker, biztosításközvetítő.

A LÉNYEG: a biztosítási alkusz a megfelelő áron a megfelelő biztosítást közvetíti és kár esetén segít az ügyintézésben» Melyek az adósságrendezó hitel igénylésének alapfeltételei?

 • Adósságrendezés kizárólag ingatlanfedezet bevonásával, jelzálog alapon történhet!
 • Felmondott, késve, vagy egyáltalán nem fizetett hitel kiváltására nincs lehetőség! A bankok által megengedett maximális fizetési késedelem 30 nap, amely minden fizetési kötelezettségre vonatkozik!
 • Be nem fizetett NAV (APEH), közüzemi számla, bármilyen hitel-, illetve illetéktartozás szintén hitelezhetőséget kizáró ok!
 • Aktív KHR (BAR) lista bármilyen jelzáloghitel esetében hitelezhetőséget kizáró ok!
 • Adósságrendező hitelfelvétel elindításához, legalább minimálbért elérő jövedelmet kell igazolni, minimum 3 hónapja fennálló, folyamatos munkaviszonyból!
 • Passzív KHR (BAR) lista esetén kizárólag akkor kezdeményezhető a hitelkiváltás, ha a Passzív státusz már legalább 6 hónapja fenn áll!
 • A fedezeti ingatlan jelzáloghitellel, törvényileg maximum a forgalmi érték 75%-áig terhelhető!