Hitel fogalomtár

HITEL Fogalomtár

A

Adós és adóstárs

Az a természetes személy, akivel a hitelintézet hitelszerződést köt, mely szerződés alapján a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget az ügyfél rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerződés szerint visszafizetni köteles. (Bár jogi értelemben szerepük azonos, eltérő kockázati megítélés alá eshetnek.)


Adásvételi szerződés:

Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés.


Adós és adóstárs/ társszerződő:

Az a természetes személy, akivel a hitelintézet/ lízingcég hitel- vagy lízingszerződést köt, mely szerződés alapján a hitelintézet/ lízingcég a szerződésben meghatározott pénzösszeget az ügyfél rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerződés szerint visszafizetni köteles.

 

Alacsony törlesztés:

Az annuitásos törlesztőrészlet összegénél alacsonyabb havi törlesztőrészlet a Lakástakarékkal vagy az életbiztosítással kombinált hitelek esetében.

 

Annuitás (egyenletes törlesztés)

Az annuitásos konstrukciók esetében a havonta fizetendő tőke és kamat együttes összege minden hónapban megegyezik. A futamidő elején magas a kamat-tartalom, mert a magas fennálló tartozásra kell kifizetni a kamatot, de ahogy csökken a tőketartozás, úgy nő a fizetendő részleten belül a tőketörlesztésre jutó rész aránya. A futamidő utolsó hónapjában pedig szinte csak tőketörlesztés van, mert a kamatrész már minimális.

 

Árfolyam

A bank által a Magyar Forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában és naponta többször hivatalosan jegyzett és időről időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot (a keresztárfolyamot) mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

 

Árfolyamkockázat

A kölcsönszerződésben rögzített deviza árfolyama napról napra változik, ezért az esedékesség napján megfizetendő törlesztő részlet forint összege előre nem megállapítható. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet.

 

Áthidaló kölcsön:

A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességvállalásról szóló 2009. évi IV. törvény alapján pénzügyi intézmény által a kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési kötelezettség teljesítéséhez a természetes személy részére folyósított kölcsön.

 

Átutalások

Az ügyfél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során az ügyfél, mint fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik. Átutalásnak számít a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás is. Az átutalás lehet egyszeri (eseti átutalás) vagy állandó (rendszeres átutalás) jellegű

 

Átütemezési díj

Előtörlesztés esetén alkalmazott díjtétel, melyet a kölcsön átütemezéséért számítanak fel. A díj az előtörlesztés összegének százalékában kerül meghatározásra.

 

B

Banki tiltólista:

A Banknak korábban kárt okozó, a hitelezésből véglegesen, illetve meghatározott időre kizárt természetes személy-adósokat tartalmazza.

 

Bankszámlaszám

A bankszámlaszám az ügyfél azonosítására szolgáló szám, hivatalos nevén pénzforgalmi jelzőszám, mely 16 vagy 24 numerikus karaktert tartalmaz.

 

Betét

A Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is.

 

Betételhelyezés módja

A lekötés gyakoriságát, illetve a kamatjóváírás módját határozza meg. Lehetséges értékei: egyszeri lekötés, folyamatos (ismétlődő) lekötés, kamattal növelt folyamatos (ismétlődő) lekötés.

 

Betéti kamat

A betétszerződésben, takarékbetét-szerződésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül megfizetni ígért kamat (82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2.§ b bekezdés).

 

Betéti okirat

A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amely nem számla és nem könyvesbetétben került elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezésétől, címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló-e vagy sem (pl. takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy stb)

 

Biztosíték:

Az adós és adóstárs jövedelme mellett a hitelezési kockázatok csökkentése érdekében alkalmazott jogi eszköz (közjegyzői okirat, készfizető kezesség, biztosítás, kölcsönszerződés közokiratba való foglalása, ingatlan jelzálogjog stb)

 

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate – Budapesti bankközi referencia kamatláb. Forint alapú hitelek esetén alkalmazott referencia kamatláb, amely egyes kölcsönök esetén az ügyfél által fizetett ügyleti kamat része.

 

Bővítés:

Meglévő lakás, lakóház lakásfunkcióval összefüggő alapterületének építési engedéllyel történő növelése, vízszintes vagy függőleges (tetőtér beépítés) irányban. A lakásbővítési kölcsön igénylésének feltétele, hogy a jogerős építési engedélyben szereplő bármely építtető a kölcsönügyletben adós, adóstársként vegyen részt.

 

C

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos beszedés a közüzemi számlák kényelmes és biztonságos kiegyenlítésére szolgál. A csoportos beszedési megbízásoknál a szolgáltatóval és a Bankkal egyszerre szerződik: meghatalmazza a szolgáltatót (pl.: T-Com), hogy az esedékességkor számlájáról emelje le a díjat, és ugyanakkor engedélyt ad a banknak, hogy ezt a szolgáltató részére lehetővé tegye.

 

 

D

Deviza

Külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés).

 

Devizaalapú hitel

Olyan hitel, melyet a bank devizában nyújt és tart nyilván. A bank a deviza kölcsönösszeg forint ellenértékét folyósítja a folyósítás napján érvényes deviza vételi árfolyam alapján. A törlesztőrészlet devizában kerül meghatározásra, melynek forint ellenértékét kell havonta megfizetni a törlesztés napján érvényes deviza eladási árfolyamnak megfelelően. A kamatváltozás és az árfolyamváltozások kockázatait ebben az esetben az ügyfelek viselik.

 

Devizabelföldi

Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet.

 

Devizakülföldi

Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító.

 

Devizabelföldi külföldi: Az a bevándorolt, letelepedett, menekült személy, aki rendelkezik a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetve az erről kiadott hatósági igazolvánnyal.

 

Devizakülföldi külföldi: Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet.

 

Diákhitel

A felsőfokú tanulmányok megkönnyítésére létrejött Diákhitel-konstrukció az egyetemi- főiskolai évek alatt igényelhető, könnyű, egyszerű megoldás, mellyel a hiteligénylő a jövőbeni fizetésének egy kis részét hasznosan fektetheti be a jelenben.

 

 

E - É

EBKM

Egységesített betéti kamatlábmutató. Olyan mutató, amely valamely betét tényleges éves hozamát jelzi, és amelyet minden bank köteles külön jogszabályban meghatározott azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai.

 

Egyedülálló

A lakáscélú állami támogatások szempontjából egyedülálló az a személy, akinek nincs élettársa, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, aki özvegy bejegyzett élettárs vagy elvált bejegyzett élettárs

 

Egyetemleges kötelezettség

Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít, a többiek kötelezettsége is megszűnik.

 

Egyszeri betétlekötés

A kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a lejárat napján látra szóló számláján kerül jóváírásra.

 

Egyszeri díjak, jutalékok:

Közjegyzői díj, fedezetkezelési díj, fedezet változási díj, a TakarNet elektronikus tulajdoni lap ellenőrzés miatti ügyintézési díj, a hitelkeret-beállítási jutalék, a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj, hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díj, rendelkezésre tartási jutalék

 

Egyszerű kamatozás

Az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.

 

Eladó:

Lakáslízing esetén az adásvételi szerződésben a lízingtárgy tulajdonosa, aki a lízingtárgyat a lízingbeadó részére értékesíti.

 

Életbiztosítással kombinált hitel:

Lakás- vagy jelzálog típusú hitel, amely mellé a Groupama Biztosító életbiztosítása kerül megkötésre, lehetővé téve, hogy a törlesztőrészlet alacsonyabb lehessen, mint egy hagyományos konstrukció esetében. Igénylése estén a lakás- vagy jelzáloghitel tőkerésze az életbiztosításon keresztül fizethető vissza.

 

Elhalálozási rendelkezés

A nagykorú Számlatulajdonos elhalálozása esetére kedvezményezetteket jelölhet meg. Ebben az esetben az elhalálozási rendelkezéssel érintett bankszámla és/vagy betétszámla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett(ek) a bankszámlán - halál napján - lévő összeg és a betét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet..

 

Elidegenítési és terhelési tilalom:

Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jog, mely a jelzálogjog védelmére létesül, és a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza.

 

Elintézetlen széljegy:

Az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ügyletek széljegyként való feltüntetése.

 

Előtörlesztés

A hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő részleges teljesítése. A bank az előtörlesztésre díjat számít fel.

 

Első ranghelyű zálogjog:

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapján első helyen bejegyzett jelzálogjog

 

Engedményezés

Az ügyfél a kölcsön és járulékai megfizetésének biztosítékaként a hitelintézetre engedményezheti (bizonyos esetekben kötelezően engedményezi) a másokkal szemben fennálló bármilyen követeléseit. (pl.: életbiztosítás, lakástakarék-pénztári megtakarítás). Az engedményezés következtében az engedményest (pl.: Jelzálogbank) illetik meg a szerződésből adódó jogok.

 

Értékbecslés:

Az értékbecslés hitelcél szerinti és / vagy a fedezetként felajánlott ingatlan értékének meghatározására irányuló, értékbecslési díj ellenében végzett eljárás.

 

Értéknap

Az a nap, amikor a bank a tranzakciók elszámoló számlán való terhelését, illetve jóváírását a kamatszámítás szempontjából megtörténtnek tekinti.

 

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate – Euro bankközi referencia kamatláb. Euro alapú hitelek esetén alkalmazott referencia kamatláb, amely egyes kölcsönök esetén az ügyfél által fizetett ügyleti kamat része.

 

 

F

Fedezet

A Bank a hitelnyújtással kockázatot vállal. A fedezet azon biztosítékok köre (pl. ingatlan, kezesség, óvadék, zálogjog, stb.), amelyekből a Bank az ügyfél nem szerződésszerű teljesítése esetén kielégítést kereshet, azaz kintlévősége megtérülhet

 

Fedezetkezelési és fedezetváltozási díj:

A jelzálogjog bejegyzésének/átjegyzésének ellentételezéseként a fedezeti ingatlanok után fedezetkezelési díjat, minden egyéb, földhivatali eljárás esetén pedig fedezetváltozási díjat kell fizetni

 

Feldolgozás napja

Az a nap, amikor a bank a számlavezető rendszereiben elszámolja az adott tranzakciót (könyvelés napja).

 

Felhasználói azonosító

Az online rendszerbe való belépéskor a felhasználó azonosítására szolgáló kód.

 

Felmondási díj:

A hitelszámla felmondásáról értesítő levél küldése esetén felszámított díj.

 

Felmondott követelés

Hátralékos hitelszámla esetén, amennyiben a korábbi behajtási intézkedések (pl.: felszólító levél, telefonos kihívás) nem vezetnek eredményre, vagy egyéb felmondási ok következik be (ezen okokat a kölcsönszerződés/közjegyzői okirat minden esetben részletezi), úgy a követelés felmondásáról szükséges intézkedni. A hitelszerződés felmondásakor a tartozás teljes összege azonnal esedékessé válik.

 

Felújítás:

A lakás állagának megóvására irányuló tevékenység, amely a lakáskorszerűsítéssel nem azonos.

 

Feltöltődő jellegű (rulírozó) hitelkeret

A visszafizetett hitel összege újból igénybe vehető a rendelkezésre tartási idő alatt.

 

Finanszírozott összeg:

Lakáslízing esetén a vételár és az önerő különbözete (nyílt végű lízing esetén annak ÁFA- val csökkentett összege).

 

Fix kamatozás

Fix kamatozás esetén a szerződésben meghatározott időtartam alatt (mely lehet fix időtartam, de teljes futamidőre is vonatkozhat) a hitel felvételekor rögzített kamatfeltétel nem változik.

 

Folyamatos (ismétlődő) betétlekötés

A kezdeti tőkeösszeg a lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betét lekötési feltételek mellett újra lekötésre kerül. A futamidő alatt megszolgált kamat a lejárat napján látra szóló számláján kerül jóváírásra.

 

Folyósítási feltételek

A Bank által meghatározott olyan feltételek, amely(ek) teljesítése hiányában a kölcsön folyósítása nem történhet meg. Az egyes termékeknél ezen feltételek eltérhetnek, valamint a mindenkori döntéshozó is meghatározhatja azokat.

 

Folyószámla

Köznapi értelemben a folyószámla a mindennapos pénzügyi tranzakciók bonyolítására alkalmas számlatípus. A folyószámla-szerződés a polgári törvénykönyv értelmében a felek meghatározott jogviszonyból származó kölcsönös pénzköveteléseinek egységes számlán való elszámolására szolgál. Ennek megfelelően a folyószámlán levő egyes követeléseikkel a felek külön-külön nem rendelkezhetnek; rendelkezési joguk a folyószámla egyenlegére nézve áll fenn. Végrehajtás alá vonni csak a folyószámlának a végrehajtás foganatosításakor fennálló egyenlegét lehet.

 

Forgalmi érték:

Forgalmi érték = Piaci érték

 

Forintban fix törlesztés

A forintban fix törlesztés részben megóvja Önt a devizahitelekkel kapcsolatban felmerülő árfolyam-, és kamatváltozásból eredő kockázat hatásaitól. A törlesztés a futamidő végéig forintban kifejezve fix összegű havi részletekben történik. Az árfolyam és kamatváltozás hatásai nem a havi törlesztő részletet módosítják, hanem a futamidő lesz rövidebb vagy hosszabb az eredetinél.

 

Futamidő

A lekötés kezdete és lejárata közötti időtartam.

 

Futamidő (lejárat)

A hitel futamideje az az időperiódus, amely alatt az adós az igénybevett kölcsönt és járulékait a szerződésben meghatározott törlesztő részletekben, meghatározott rendszerességgel a banknak visszafizeti.

 

 

H

Hátralék

Olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztő részlet, vagy bármilyen egyéb költség, hiteldíj, egyéb díj nem került szerződésszerűen megfizetésre. A hátralék összege azonnal esedékes.

 

Használatbavételi engedély:

Az építési hatóság által kiadott engedély, amely alapján a felépítmény (lakás, lakóház) használatba vehető, illetve lakhatóvá válik.

 

Használt lakás:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, újnak nem minősülő lakás.

 

Haszonélvezeti jog:

Jogosultja valaki más tulajdonában lévő ingatlant birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja (rendeltetésszerűen).

 

Haszonélvező:

A haszonélvezet jogosultja az a személy, aki egy adott ingó vagy ingatlan tulajdonjogával nem rendelkezik, de azt birtokolhatja, használhatja és a használatból eredő hasznokat élvezheti

 

Hátralék:

Olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztő részlet, vagy bármilyen egyéb költség, hiteldíj, egyéb díj nem került szerződésszerűen megfizetésre. A hátralék összege azonnal esedékes.

 

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység díja (Monitoring díj):

A hátralékos tartozás folyamatos kezeléséért, figyeléséért, a felszólítással kapcsolatos tevékenységért (telefonos és levélben történő megkeresésekért) a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díj.

 

Helyszínrajz:

Az ingatlan-nyilvántartás céljára készített földmérési alaptérkép, amely az önálló ingatlanok alaprajzát ábrázolja.

 

Hitelkeret beállítási jutalék:

A Bank által folyósított hitel után a hitelösszeg százalékában meghatározott díj.

 

Hirdetmény

A bank Ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a banki szolgáltatások ellenértékéről szóló, a bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, mely tartalmazza a bankköltségeket, a fizetett kamatok típusait és mértéküket, a számlák zárlati elszámolásának időpontját, továbbá egyes a szerződésekre vonatkozó, változó feltételeket. Tartalmazza továbbá a megbízások befogadási és a tárgynapi teljesítésre történő átvétel határidejét, a megbízások teljesítésének rendjét. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a szerződés elválaszthatatlan részét

 

Hitelkamat

Az adós által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában meghatározott pénzösszeg.

 

Hitelkeret beállítási jutalék

A bank által folyósított hitelösszeg után az adós a hitelösszeg meghatározott részét köteles a banknak megfizetni. A hitelkeret beállítási jutalék mértékét az ügyfél szerződése, valamint a szerződés részét képező Hirdetmény tartalmazza.

 

Hitelközvetítő

Olyan – a hitelezőtől eltérő – jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében

a) a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy

b) a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt, vagy

c) a hitelező nevében a fogyasztóval szerződést köt.

 

Hirdetmény

A bank Ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a banki szolgáltatások ellenértékéről szóló, a bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, mely tartalmazza a bankköltségeket, a fizetett kamatok típusait és mértéküket, a számlák zárlati elszámolásának időpontját, továbbá egyes a szerződésekre vonatkozó, változó feltételeket. Tartalmazza továbbá a megbízások befogadási és a tárgynapi teljesítésre történő átvétel határidejét, a megbízások teljesítésének rendjét. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a szerződés elválaszthatatlan részét képezi

 

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg az ügyfél részére folyósítható hitel nagyságát.

 

Hitelbiztosítéki érték:

A fedezetként felajánlott ingatlan bank által figyelembe vett értéke. A hitelbiztosítéki érték alacsonyabb, mint az ingatlan forgalmi értéke.

 

Hitel/Hitelbiztosítéki arány:

A Hitel- és hitelbiztosítéki érték aránya megmutatja, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értékéhez képest mekkora a maximálisan nyújtható kölcsön.

 

Hiteldíjak és jutalékok

Az adós által fizetendő, a bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket magukban foglaló díjak és jutalékok, melyekről hitelszerződés, Hirdetmény és Üzletszabályzat rendelkezik.

képezi

 

Hitelfedezeti biztosítás:

Váratlan események bekövetkezése esetén nyújt segítséget a hitel törlesztésében

 

Hitelintézet

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerint hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására. Hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet).

 

Honos fiók (Számlavezető fiók)

A Bank azon fiókja, amely a Szerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat kezeli

 

J

Jelzálogjog:

A fedezetként felajánlott ingatlanra a hitelező biztosítékaként bejegyzett teher. Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani.

 

Jelzáloghitel:

Jelzálog (ingatlan) fedezettel nyújtott hitel.

 

Jelzálog-hitelintézet.

Szakosított hitelintézet, amely pénzkölcsönt nyújt Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett, melyhez forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti.

 

Jelszó

Az online rendszerbe való belépéskor, illetve a megbízások hitelesítéséhez szükséges karaktersorozat.

 

Jövedelem alapú finanszírozás

Olyan ügyfél finanszírozási forma, mikor az ügyfél költségvetését megvizsgálja a Bank. A kihelyezhető kölcsön összegét elsősorban az ügyfél minősítése és jövedelmi helyzete, másodsorban az ügylet mögé bevont fedezet(ek), vagy az abból számított fedezeti érték határozza meg.

 

Jövedelemvizsgálat

Az adós és adóstársak fizetőképességének vizsgálata, a háztartás bevételeinek, és kiadásainak, és a fogyasztási szokásainak elemzésével készül.

 

K

Kamat:

Az igénybevett hitel után ügyleti kamatot kell fizetni, melyet a bank a havi törlesztőrészlet részeként szed be. A hitel kamata 1 éves kamatperiódusú fix, illetve változó kamatozású lehet. Fix kamatozás esetében előre meghatározott ideig a kamat mértékét nem változtatja a bank.

 

Kamatadó

2006. szeptember 1-jétől a kamatjövedelmek után adót kell fizetni. Az adó 2011. január 1-től a kamat 16 százaléka. Kamatjövedelemnek minősül többek között a különböző bankbetétekből, takarékbetétekből, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, befektetési jegyből származó kamat és/vagy hozam, illetve ilyen értékpapírok beváltásakor, átruházásakor, visszaváltásakor keletkező jövedelem, valamint egyes biztosításokból származó jövedelem.

 

Kamatbázis:

A mindenkori Hirdetményben meghatározott időtartamra jegyzett (i) forint lízing esetében BUBOR-t, (ii) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében EURIBOR- t vagy CHF LIBOR- t jelenti.

 

Kamatfelár:

A kamatláb egyik elemét jelenti, amelynek éves százalékban kifejezett mértéke a lízingszerződésben kerül meghatározásra.

 

Kamatláb:

Az adott Kamatperiódusra vonatkozó éves kamatlábat jelenti, a kamatbázis és a kamatfelár összege.

 

Kamatperiódus: A kamatperiódus az az időtartam, amely időtartam alatt a hitel ügyleti kamatának mértéke nem változik.

 

Kamatozás típusa az idő függvényében

-       Egyszerű: az idő függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.

-       Lépcsős: az adott határ feletti futamidőre lekötött betét a hosszabb futamidőre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje alatt

-       Sávos: a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű kamat jár.

 

Kamatozás típusa az összeg függvényében

-       Egyszerű: az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.

-       Küszöbös: az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.

-       Sávos: az összeg egyes sávosba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.

 

Kamatperiódus Az az időszak, amely alatt az adott ügylet kamata nem változik.

 

Kamattal növelt folyamatos (ismétlődő) lekötés

A kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betét lekötési feltételek mellett újra lekötésre kerül.

 

Kezelési költség

A banki adminisztrációért felszámított költség, melynek aktuális mértékét a mindenkor hatályos banki Hirdetmény tartalmazza.

 

Késedelmi kamat:

A késedelmi kamat a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár.

 

KHR

Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR.

A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). Az adatküldés kritériuma, ha az adós legalább 90 napja rendelkezik a mindenkori minimálbér összegét elérő hátralékkal. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha az adósság visszafizetésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította őket az adós helyetti fizetésre, és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.

 

Kockázati felár

Az ügyfél által fizetendő felár, amely az ügyleti kamat része. Mértékét a Bank hitelbírálati rendszere által végzett adósminősítés eredménye határozza meg.

 

Konverzió

Eltérő devizanemek közti átváltás.

 

Korszerűsítés:

A kamattámogatásos hitelek szempontjából korszerűsítésnek számít a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig,

 

Könyves betét

A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján betétkönyvet állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv stb), nem ideértve a takaréklevelet.

 

Közeli hozzátartozó

A házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó- a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

 

Közjegyzői okirat

Olyan a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Kétoldalú közjegyzői okirat készül, ha az ügyfél és a bank a közjegyző előtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló okiratot.

 

Közjegyzői díj

A közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály alapján közjegyző által megállapított díj és költség.

 

Küszöbös kamatozás

Adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.

 

 

L

Lakáscsere hitel:

A Lakáscsere hitelt az eladásra szánt ingatlan fedezete mellett adják, igénylésének feltétele, hogy új lakása megvásárlásához a Lakáscsere hitelen kívül Ön bármilyen egyéb Lakáshitelt is igénybe vegyen. Lényege, hogy a tőke és hiteldíj törlesztésére fix, 2 éves türelmi időt adunk, mely alatt Önnek nincs sem tőke-, sem hiteldíj törlesztési kötelezettsége. A hiteldíj az eső 2 évben tőkésítésre kerül.

 

Lakáslízing:

Lakáslízing olyan finanszírozási forma, ahol az ingatlan a futamidő lejártával, illetve a hitel maradéktalan kifizetésével kerül a kedvezményezett tulajdonába. Abban az esetben ajánljuk Önnek, ha a legkisebb önrésszel szeretné megvásárolni a lakást. Új lakás finanszírozása esetén a hitelnél olcsóbb, mert a kamatköltség az azonos feltételű hitelhez képest közel 20%-kal kevesebb. Ráadásul bármilyen életkorban, kiegészítő fedezet bevonása nélkül lehetséges szerződni akár a maximális futamidőre is.

 

Lakástakarék-pénztári megtakarítással kombinált, "alacsony törlesztésű" hitel:

A Lakástakarék-pénztári szerződés kötésével havonta a szerződésben meghatározott összegű betét befizetéséhez kapcsolódóan a számláján 30%-os (de maximum évi 72.000 Ft-os) állami támogatás kerül jóváírásra. Ha lakás- vagy jelzálog típusú hitele mellé lakástakarék-szerződés kerül megkötésre, az állami támogatás révén havi törlesztési kötelezettsége akár 10-15%-kal is alacsonyabb lehet. (A Lakástakarékkal kombinált szabad felhasználású jelzálog típusú hitelek 2009. július 1-jétől kizárólag 2009. június 30-ig megkötött Lakástakarék szerződésekkel kombinálhatóak.)

 

Lakástakarék előhitel:

Kisebb összegű lakáscélú hiteligények kielégítésére szolgál. Lakástakarék előhitel igénylése esetén a futamidő alatt csak az engedményezett Lakástakarék havi betétösszegét kell megfizetni az ügyfélnek. Lakástakarék Előhitel (Hozam termék) esetén a teljes tartozás lejáratkor a megtakarítási összegből kerül kiegyenlítésre, míg Lakástakarék Előhitel(Hitel termék) esetén a megtakarítási és a Lakástakarék által nyújtott lakáskölcsönből kerül kiegyenlítésre.

 

Levelezési költség:

A levelezési költség minden olyan esetben felszámításra kerül, ha a bank az ügyfél számára kedvezőtlen kamat- költség- és díjváltoztatásokról értesítő leveled küld ki.

 

Lízingbeadó:

Az az intézmény, aki lízingbe adja a lízingtárgyat a lízingbevevőnek

 

Lízingbevevő:

Az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, aki a lízingbeadóval lízingszerződést köt.

 

Lízingdíj:

A lízingbeadó által kiállított számla/ fizetési értesítő alapján havonta fizetendő díj. A lízingdíj két alapvető részből tevődik össze: tőkerészből és kamatrészből. Nyíltvégű lízingszerződés esetén a lízingdíj ÁFA- t is tartalmaz.

 

Lízingdíj tőketartozás:

Egy adott időpontban: forint lízing esetében a maradványértékkel, törlesztett tőkével és ÁFA- val csökkentett finanszírozott összeg, deviza lízing és deviza alapú lízing esetében a maradványértékkel és ÁFA- val csökkentett finanszírozott összegnek a bázis árfolyam alapulvételével átszámított deviza összege csökkentve a törlesztett tőkével.

 

Lízingszerződés:

Az a szerződés, amelyben a lízingbeadó a lízingbevevő részére pénzügyi lízingbe adja az adásvételi szerződéssel a lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljával a lízingbeadó által megvásárolandó lízingtárgyat.

 

Lízingtárgy: A lízingbevevő által a lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt, és a finanszírozott összeg és az önerő felhasználásával megvásárlásra kerülő ingatlan.

 

 

M

Maradványérték: A vételár meghatározott része, mely sem az önerőnek, sem a finanszírozott összegnek nem része. A maradványérték a futamidő végén, a lízingszerződés megszűnésekor egy összegben (vagy további finanszírozással) kerül megfizetésre a lízingbevevő által

 

Meghatalmazás

A meghatalmazás meghatározott alaki és tartalmi kellékek szerint kiállított okirat, melyben a betét tulajdonosa harmadik személyt arra hatalmaz fel, hogy a betétje felett helyette rendelkezzen.

 

Minimálbér

Teljes munkaidőben – azaz heti 40 órában – foglalkoztatott munkavállaló részére személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként adandó, kötelező legkisebb munkabér, melynek összegét jogszabály határozza meg.

 

Munkaviszonyból származó jövedelem

Alkalmazotti státuszban lévő munkavállalók havi, rendszeres munkabére.

 

 

Ny

Nyílt végű lízingszerződés: A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában van, a lízingbe vevő a futamidő végén (vevőkijelölési jogával élve) a következő változatok között szabadon dönthet: a maradványérték (ha van) megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik; a szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva; nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött. A lízingdíjak tőkerészének ÁFA- ját az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint vissza lehet igényelni, a kamatrészt a számviteli törvény szerint költségként lehet elszámolni. A tőkerész ÁFA- ját a lízingbe vevő részletekben fizeti meg.

 

 

L

Látra szóló betét

A látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyhez az ügyfél bármikor hozzáférhet, arról rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős betétek után.

 

Lekötött betét

A lekötött betét esetén a befektető a pénzét meghatározott időtartamra leköti, amely után a bank a lekötött összegtől, a futamidőtől és a pénznemtől függő kamatot fizet. A lekötés miatt ennek a betéttípusnak általában magasabb a kamata, mint a látra szóló (folyószámlán elhelyezett) összegeknek. A lekötött betétet nem vagy csak a kamat teljes vagy jelentős részének elvesztése árán lehet felmondani. A lekötött betét lehet egyszeri vagy folyamatos lekötésű.

 

Letéti számla

A letéti számla olyan számla, amelyen elhelyezett pénzösszeg elkülönített pénzösszegnek minősül, és meghatározott módon csak akkor használható fel, ha a szerződésben meghatározott feltételek bekövetkeznek.

 

 

O

OBA

Országos Betétbiztosítási Alap. Az alap legfontosabb feladata, hogy a tagintézeteinél elhelyezett betétek befagyása esetén kifizesse a betétesek részére a biztosított betétek utáni kártalanítási összeget. Ez az értékhatár jelenleg 100 000 euró, amelynek kifizetése Magyarországon forintban történik.

 

OPTEN

Ebben az adatbázisban történik a cégek, vállalkozások (munkáltatók) ellenőrzése, (pl.: létező cég-e, a cég nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt).

 

 

Ö

Önerő

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön esetén az áru/ szolgáltatás vételárának a bankkölcsönön felüli része.

 

 

P

Prolongáció

Adott szerződés keretén belül, változatlan kondíciókkal a szerződés szerinti lejárat meghosszabbítása a törlesztő részlet csökkentése érdekében, amelynek végrehajtásáért a bank díjat számít fel.

 

 

R

Referencia kamat

Az ügyleti kamat része. Forint alapú kölcsönök esetén egyhónapos BUBOR, euró alapú kölcsönök esetén egyhónapos EURIBOR. A referencia kamat változása esetén az ügyfél által fizetett ügyleti kamat is változik.

 

Referencia THM

Abban az esetben, amikor a bank a 41/1997. (III. 5.) Kormányrendelettől eltérő tartalmú konkrét ajánlatot tüntet fel (futamidő és a kölcsönösszeg tekintetében), az adott ajánlat THM értéke mellett a Referencia THM-ben teszi közzé a kormányrendelettel megegyező feltételű THM-et.

 

Rendelkezésre tartási jutalék:

A hitelkeret rendelkezésre tartásának ideje alatt felszámított díjtétel.

 

Rendszeres átutalás

A számlatulajdonos, mint fizető fél arra ad megbízást a banknak, hogy egy meghatározott összeget meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően átutaljon. A rendszeres átutalási megbízást a bank mindaddig teljesíti, amíg azt a számlatulajdonos vissza nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem múlt.

 

 

S

Sávos kamatozás

Az összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.

 

SEPA átutalás

A SEPA átutalás segítségével bankszámlán (illetve más pénzforgalmi szolgáltató által vezetett számlán) elhelyezett pénzösszeg euró pénznemben a SEPA térség bármely tagállamán belül, illetve egy másik tagállamban vezetett bankszámlára átutalható. Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) keretein belül a határon átmenő átutalások ugyanolyan gyorsan és egyszerűen teljesülnek, mint a belföldi átutalások, a maximális teljesítési idő 3 munkanap. A megbízáson szereplő összegből a bankok nem vonnak le, az átutaló és a kedvezményezett saját bankjának költségeit fizeti.

 

 

Sz

Szabad felhasználású lízing.

(Visszlízing.) jelenti azon lízingügyletet, ahol az eladó eladja a lízingbeadónak ingatlanját, majd a futamidő során- mint lízingbevevő- a lízingdíjak megfizetésével visszalízingeli, és a végén a tulajdonjog ismét a lízingbevevőé lesz. Lízingbevevő lehet: az ingatlan tulajdonosa, vagy az a személy, aki vele rokoni kapcsolatban áll.

 

Szakaszos folyósítás:

A hitel nem egyösszegű, hanem több részletben (szakaszosan), különböző időpontokban történő folyósítása.

 

Számlakezelési költség, és díjtételek

A bank által a hitelszámla kezelésével kapcsolatosan, valamint a számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, költség együttes elnevezése. (Pl.: ügyintézési díj, szerződésmódosítási díj)

 

Számlatulajdonos

Az a természetes személy, illetve mikro-vállalkozásnak minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek/amelynek a bank pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, továbbá aki/amely a banknál érvényes bankszámla-, illetve összevont értékpapírszámla-szerződéssel rendelkezik, valamint a hitelkártya-szerződéssel rendelkező kártyabirtokos.

 

Számlakivonat

A bankszámlakivonat fő funkciója, hogy a számlatulajdonost tájékoztassa a bank által vezetett számlája forgalmáról, és egyenlegéről. A számlakivonat tartalmaz minden olyan adatot, amely a számlán végrehajtott bankművelet azonosításához szükséges.

 

Szerződéskötési feltételek

A Bank által meghatározott olyan kötelezően előírt, standard feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsön szerződés megkötése nem történhet meg. Az egyes termékeknél ezen feltételek eltérhetnek, és a döntéshozó is előírhat plusz feltételeket.

 

Szerződésmódosítási díj

A kölcsönszerződés feltételeinek módosításáért felszámított díj.

 

Széljegy:

A Földhivatalhoz benyújtott ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett kérelmek tulajdoni lapon széljegyként kerülnek feltüntetésre. Tájékoztat a földhivatali eljárás megindulásáról, és jelzi az eljárás sorrendjét (rangsorát).

 

Szolgalmi jog:

Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa/birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa/birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

 

Szüneteltetés

A havi törlesztőrészlet megfizetésének időszakos felfüggesztése, melynek díját a szüneteltetés lejáratát követő első esedékességkor kell megfizetni.

 

 

T

Takarékszámla

Magánszemélyek számára kínált megtakarítási típusú, látra szóló számla, sávos kamatozással (a számlán lévő összeg nagyságától függően az egyes sávokba eső összegek más-más kamatlábbal kamatoznak). A takarékszámlán elhelyezett összegek a látra szóló folyószámláknál magasabb hozamot nyújtanak a megtakarításaikat Takarékszámlán elhelyező ügyfelek részére.

 

TakarNet:

A rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a földhivatali adatokat külső felhasználók is elérjék. Ezzel lehetővé vált a Bank számára a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanok nem hiteles tulajdoni lap másolatának elektronikus úton történő letöltése és tárolása.

 

Támogatott személy:

A magyar állampolgár és az a személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, hontalan, ha ilyen jogállásúnak ismerték el.

 

Társasház:

Akkor lehet alapítani, ha az építendő/meglévő ingatlanban/épületben (épületi ingatlanon a társasházi alapító okiratban meghatározott) műszakilag megosztott, legalább két, vagy egy-egy önálló lakás vagy nem lakás célú helyiség van, és az a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület berendezés, helyiség és lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül. Társasházban a külön tulajdoni illetékességek külön tulajdoni lappal rendelkeznek.

 

Társasház alapító okirat:

Az ingatlan tulajdonosainak társasház alapítási elhatározását tartalmazó okirat.

 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A teljes hiteldíj-mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a folyósításkor a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A teljes hiteldíj-mutató a 3 hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsönök esetében irányadó. A teljes hiteldíj-mutató különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos – kamaton túli egyéb – költségeket is be kell számítania (kezelési költség, értékmegállapítási díj, hitelkeret beállítási jutalék, ügyintézési díj), ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában.

 

Törlesztéscsökkentés:

A havi törlesztés csökkentés a Bank felé fizetett törlesztőrészletek részleges csökkentését jelenti, mely kivétel nélkül minden forint és deviza alapú lakás- és jelzálog típusú hitelre vonatkozik.

 

Törlesztés felfüggesztés (törlesztőrészlet csökkentés)

Deviza és forint alapú hitelek esetén lehetősége van egy olyan megállapodást kötni a bankkal, mely keretében átmenetileg egy Ön által vállalt, csökkentett havi törlesztőrészletet kell teljesítenie maximum 6 hónapig. A törlesztőrészlet csökkentés idejének lejártát követően az aktuális tőketartozása és az érvényes hiteldíjak alapján új törlesztőrészlet kerül megállapításra, mely magasabb lehet a jelenlegi részleténél. Emiatt ajánlatos a család jövedelmi viszonyaihoz mérten minél magasabb részletet vállalni. A felfüggesztés időszakával a futamidő lejárata automatikusan kitolódik.

 

Törlesztés felfüggesztés prolongációval kombinálva

A törlesztés felfüggesztésnél leírt lehetőségek kombinálhatóak egyben futamidő hosszabbítással is a jövőbeni terhek csökkentése érdekében.

 

Törlesztési biztosítás

A Törlesztési Biztosítás bizonyos hitelekhez választható szolgáltatás, melynek keretében a biztosítási csomagtól függően keresőképtelenség, munkanélküliség esetén a Biztosító egy meghatározott ideig átvállalja a hitel törlesztését az adós helyett. Haláleset, teljes és végleges rokkantság esetén a Biztosító a fennálló teljes hiteltartozását visszafizeti a banknak.

 

Tulajdoni lap:

A tulajdoni lap igazolja az ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti adatait (terület, helyrajzi szám stb.), a tulajdonjogot és az ingatlannal kapcsolatban bejegyezett egyéb jogokat és terheket.

 

Tulajdonszerzési jog:

A teljes tartozás kiegyenlítését követően, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő vevőkijelölési jogával meghatározott személy vagy szervezet részére a lízingbeadó által engedett tulajdonszerzési jog. A teljes tartozás kiegyenlítését követően, zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő részére a lízingbevevő által engedett tulajdonszerzési jog.

 

Türelmi idő

Tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idő, mely alatt csak a hiteldíj kerül megfizetésre.

 

Türelmi idős törlesztés

A türelmi idő azt jelenti, hogy a futamidő első részében az adós a Bank felé csak a kamatot és a kezelési költséget fizeti, így a türelmi idő alatt a tőketartozás nem változik

 

Tranzakció

A bankkártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított vásárlásokat, készpénzfelvételeket, ATM-en bonyolított vásárlásokat (például mobiltelefon-egyenlegfeltöltéseket) és az ezekkel kapcsolatos számlaterheléseket, illetve jóváírásokat jelenti.

 

 

Ú

Új lakás építése:

Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, illetőleg emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel nem családi vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység létrehozása, amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles. Emeletráépítés: meglévő épület – belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő – épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében Tetőtér beépítés: a lakás tetőterében vagy padlásterében végzett építési engedély köteles munka, amely az eredeti tetőszerkezet elbontásával vagy elbontása nélkül helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti.

 

 

Ü

Ügyfélszám

A banknál a számlatulajdonos azonosítására szolgáló kód.

 

Ügyleti év (ügyfélév)

A futamidő kezdő napjától számított egész naptári év. Egyévesnél hosszabb futamidő esetén mindig a futamidő kezdő napjával megegyező naptári naptól számítják az egyes ügyleti éveket.

 

Ügyleti kamat

A kölcsön kamata, amely az alábbi elemekből tevődhet össze:

-       A Bank által meghatározott kamat, melynek mértékét a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé.

-       Referencia kamat: egyhónapos referencia kamat, forint alapú kölcsönök esetén egyhónapos BUBOR, euró alapú kölcsönök esetén egyhónapos EURIBOR.

-       A Bank által meghatározott kamatfelár, melynek mértékét a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé.

-       A hitelbírálati rendszer által végzett adósminősítés által meghatározott kockázati felár mértéke.

 

Üzletszabályzat

Az Üzletszabályzat tartalmazza a szerződéses jogviszony szabályait, a konstrukció működésének feltételeit, illetve egyéb tájékoztató információkat. Az Üzletszabályzat az ügyfél és a bank közötti egyedi hitel-, illetve kölcsönszerződés részét képezi. Az Üzletszabályzat a fiók ügyfélterében kerül kifüggesztésre

 

 

V

Vagyonbiztosítás:

A vagyonbiztosítási szerződésekben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az előre meghatározott jövőbeli esemény bekövetkeztétől függően az eseményből eredő kár esetén a biztosított részére szolgáltatást, azaz kártérítést nyújt, míg a biztosítási szerződést megkötő személy díj fizetésére kötelezi magát.

 

Vagyonszerzési illeték:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) szerint öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10 %. Lakáscélú ingatlan esetében a forgalmi érték az illeték alapja.

 

Változó hitelkamat

Minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak.

 

Változó kamatozás

A pillanatnyi gazdasági helyzethez igazított kamat. A lekötött betét létrehozásának időpontjában érvényes kamat a futamidő alatt a mindenkori Hirdetményben közzétett kamat szerint változhat.

 

Valuta

Készpénz külföldi pénznemben.

 

Vevő:

Vevőnek minősül, aki adásvételi szerződés alapján ellenérték fejében az adásvétel tárgyát képező dolgot átveszi.

 

Végtörlesztés:

Végtörlesztés esetén az adós a teljes fennálló tőke-, kamat-, és esetleges díj tartozását megfizeti, és azzal megszűnik a Bank felé fennálló fizetési kötelezettsége.

 

Vételár:

Az adásvételi szerződésben a lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót tartalmazó összeg

 

VIBER átutalás

A Viber az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló valós idejű elszámolási rendszer. A VIBER utalás lényege, hogy két különböző belföldi bank Ügyfelei között a forint-fizetési forgalom tárgynapi teljesítését teszi lehetővé.

 

Végtörlesztés

Végtörlesztés esetén az adós a teljes fennálló tőke-, kamat-, és esetleges díj tartozását megfizeti a banknak, és azzal megszűnik a bank felé fennálló fizetési kötelezettsége. A szerződésben meghatározott, utolsó törlesztőrészlet esedékességi időpontjában a végtörlesztés automatikusan megtörténik, de lehetőség van a futamidő alatt bármikor végtörleszteni a hitelt.

 

 

Z

Zálogjogosult:

Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára a jelzálog bejegyzése történik.

 

Zálogkötelezett:

Aki a hitel visszafizetésének biztosítékaként ajánlja fel ingatlanát.

 

Zárt végű lízingszerződés:

A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában marad a futamidő végéig, az utolsó lízingdíj, és a maradványérték (ha van) megfizetését követően a lízingtárgy automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.