Cívishitel - Debrecen. Hitelek ügyintézése, vagyonbiztosítások kötése, pályázatírás.

Széchenyi Kártya

A hitelkeret

A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már egy éve működő kisvállalkozások egyszerűsített eljárással likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. A hitel felvételét megkönnyíti, hogy a Hitelgarancia Rt. nagy mértékben, a hitelkeret és kamat összegének 80%-a erejéig készfizető kezességet vállal.

Az 500.000 vagy 1.000.000 (egymillió) és 25.000.000,- (huszonötmillió) forint között egymilliónként emelkedő összegű folyószámla hitelkeretet a programban részt vevő kereskedelmi bankok biztosítják a vállalkozások számára, így a hitelintézeteknek lehetősége lesz rá, hogy megismerjék a vállalkozásokat és ennek alapján a jövőben esetleg más hitelezési és banki termékekkel is segítsék őket szakmai, üzleti céljaik megvalósításában. A vállalkozók szabadon választhatják meg, hogy a konstrukcióban résztvevő bankok közül (MKB, OTP, Erste, Volksbank, Takarékbank), melyikhez kívánnak fordulni.

A hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet vásárlás, vagy készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön el kellene menniük a számlájukat vezető bankfiókba.

A bankok által megnyitott, a Széchenyi Kártyához kapcsolódó folyószámláról átutalásokat is lehet kezdeményezni illetve a vállalkozás részére befolyó összegek is jóváírásra kerülhetnek. A bankok a folyószámlához való hozzáférés céljából kényelmes megoldásokat kínálnak a vállalkozóknak elektronikus banki terminálok formájában, melynek igénybe vételével a számlához akár a vállalkozó saját irodájából vagy otthonából is hozzáférhet.

A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló hiteltartozás mértéke után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik.

A hitel célja, felhasználása

A hitelkeret célja a Vállalkozás átmeneti likviditási problémáinak áthidalása. A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret minden, a vállalkozás érdekében felmerülő és az adó és számviteli jogszabályok szerint elszámolható kiadásra felhasználható, akár vásárlás, akár készpénzfelvétel, akár átutalás, akár inkasszó útján, vagy egyéb módon.
A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeretet nem lehet igénybe venni exportálandó mennyiséghez kapcsolódó tevékenység, disztribúciós hálózat létrehozása és működtetése, illetve az export-tevékenységgel összefüggő költség finanszírozása céljából.

A hitel futamideje

A hitelkeret a hitelszerződés hatálybalépését, ill. a folyósítás feltételek teljesítését követő 3 munkanapon belül nyílik meg és a hitelszerződésben meghatározott napon jár le. A Széchenyi Kártya2 Konstrukcióban ún. „1+1" éves futamidejű hitelszerződés kerül megkötésre, melyben a hitel futamideje egy évben kerül meghatározásra. A hitelkeret egy év után (a hitelszerződésben meghatározott napon) lejár kivéve, ha az ügyfél benyújtotta a hitelkeret meghosszabbítási („felülvizsgálati") igényét a regisztráló irodában és a Bank pozitív hiteldöntést hozott és arról az ügyfelet értesítette.

A lejárat tehát további egy év időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az ügyfél benyújtotta a hitelkeret meghosszabbítási („felülvizsgálati") igényét a regisztráló irodában, az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal a Regisztráló Szervezetnek hiánytalanul átadta, és a Bank a felülvizsgálati kérelmet pozitívan bírálta el. A felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén nincs szükség új hitelszerződés megkötésére. A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kibocsátott bankkártya lejárata nem egyezik meg a hitelkeret lejáratával.

A hitel futamideje („1+1 éves" futamidejű szerződés második éves lejáratát megelőzően) ismételt ügyfélminősítést követően – a Bank pozitív hitelbírálata esetén - meghosszabbítható, ill. hitelkerete módosítható oly módon, hogy a Bank új hitelszerződést köt a Vállalkozással vagy a korábbi hitelszerződést meghosszabbítja. Amennyiben a Vállalkozás az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal a Regisztráló Szervezetnek átadja, a Bank a hitelbírálatot legkésőbb a lejárat napjáig elvégzi és pozitív döntés esetén a szükséges szerződés dokumentumait aláírásra előkészíti.      

 A Bank a korábbi hitel teljes vagy részleges csökkentését technikailag oly módon megoldhatja, hogy az Ügyféllel kötendő Széchenyi Kártya hitelszerződésben naptári negyedévenként vagy havonként csökkenő keretösszeget határoz meg az 1+1 éves futamidő első évében.

A hitel futamideje nem haladhatja meg a 365 napot. A Széchenyi Kártya lejárata nem egyezik meg a hitelkeret lejáratával.  

A hitel törlesztése

A hiteldíj, ill. a pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódó egyéb költségek megfizetése negyedévente, a naptári negyedév végén, a hitelező Bank által alkalmazott zárlati vagy kamatterhelési napon, ill. a véglejárat vagy a hitelszerződés megszüntetése napján esedékes. A Bank a hiteldíj, ill. egyéb esedékes költségek összegével az esedékesség napján a Vállalkozás bankszámláját megterheli. A Bank a negyedéves zárlatról bankszámla kivonatot küld a Vállalkozásnak. A Bank a bankköltségekről, kamatokról külön számlát is küldhet. A kamat-és díjfizetési kötelezettség nem teljesítése felmondási oknak minősül.

Lejáratkori törlesztés

A lejárat előtt elvégzett, ismételt ügyfélminősítés alapján lehetőség van arra, hogy a Bank a hitelszerződés futamidejét meghosszabbítsa, amely technikailag új hitelszerződés megkötését jelenti. A Bank a lejáró szerződés alapján fennálló tőketartozást, a kamatot és a kapcsolódó járulékokat a lejárat napján esedékessé teszi, amelyeket a Vállalkozás köteles a Bank részére megfizetni. A lejáró szerződés alapján fennálló tőketartozás kiegyenlítésére az új szerződés alapján fennálló szabad hitelkeretet fel lehet használni, de csak és kizárólag abban az esetben, amennyiben az új hitelszerződés a korábbi szerződés véglejáratát követő 30 naptári napon belül megkötésre kerül.

Amennyiben a Vállalkozás hosszabbítási kérelmet (új hitelkérelmet) nyújtott be, de az új hitelszerződés legkésőbb a lejárat napján nem lépett hatályba, vagy a Vállalkozás nem nyújtott be hosszabbítási kérelmet, vagy a hitelszerződést a Bank az ügyfélminősítés alapján nem kötötte meg, a Vállalkozásnak a lejárat napján a teljes tartozás összegét törlesztenie kell. Teljes tartozás alatt a tőke, a kamat, kezelési költség és a szerződés szerint a Vállalkozást terhelő valamennyi egyéb járulék együttes összege értendő.

Részvételi feltételek

Vállalkozási forma
A Széchenyi Kártya igénylésére az alábbi feltételeknek megfelelő vállalkozók jogosultak:

 • Egyéni Vállalkozók

egyéni vállalkozói igazolványa van vagy olyan magánszemély, aki külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást folytat, kisiparos, magánkereskedő, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó.

 • Társas Vállalkozások, szövetkezetek

Szervezeti tagság

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. Ezek a Vállalkozások az egyszeri 17.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket.

Amennyiben a Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Kártya igénylésével egy időben tagjává válik valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Egyéb a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

Egy lezárt, teljes üzleti év

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek egy lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó, a vállalkozási formához igazodó éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy egy teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással.

Kizáró feltételek

A Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban és kérelmét a KA-VOSZ Rt. nem fogadja be illetve elutasítja, ha a kártyaigénylés benyújtásának időpontjában

 • a foglalkoztatottak létszáma több mint 249 fő
 • az éves nettó árbevétele a kártyaigénylés benyújtásának időpontjában vagy az azt megelőző évben nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg
 • mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget
 • az állam, az önkormányzat vagy olyan vállalkozás, mely a fenti két feltételnek megfelel (azaz nem kis- és középvállalkozás) tulajdoni részesedése a kártyaigénylő Vállalkozásban (tőke vagy szavazati jog alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot
 • a Vállalkozás devizakülföldi
 • 30 napon túl lejárt köztartozása van
 • a Társas Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás folyik
 • a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban
 • nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt hatósági engedélyekkel
 • a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték
 • lejárt, hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn
 • a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen, és az elmarasztalt állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta
 • a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya igénylését megelőző három éven belül kötött, pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó, támogatási szerződés valamely rendelkezését.
 • a Vállalkozás főtevékenysége fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 29.60), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 92.71), pénzügyi tevékenység (TEÁOR 65-67) vagy vasúti, csővezetékes, vízi vagy légi szállítás, mezőgazdaság, vad- és halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02 és 05).
 • a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez
 • ha a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevőként vagy kezesként az igénylés benyújtásának időpontjában már részt vesz, kivéve módosítás
 • ha az elmúlt 12 hónapban valamely Bank a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kötött hitelszerződését nem fizetés miatt felmondta
 • ha a Vállalkozás a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem felel meg a Hitelgarancia Rt. üzletszabályzatának

A Vállalkozás a Széchenyi Kártya igénylés benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben. A KA-VOSZ Rt. a benyújtott nyilatkozatok és dokumentumok alapján, a területi kamarák és a VOSZ nyilvántartásában valamint a saját adatbázisában ellenőrzi, hogy a kizáró feltételek ténylegesen nem állnak fenn a Vállalkozással szemben. A KA-VOSZ Rt. a Bankok részére csak azon Vállalkozások kérelmét továbbítja, melyekkel szemben az ellenőrzés alapján a kizáró feltételek nem állnak fenn.

A 6-10 M forint összegű Széchenyi Kártya hitel igénylésének speciális feltételei:

• Az igényelt hitelkeret min. háromszorosát elérő előző évi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra) a 6-10 MFt közötti hitelkeretek esetén a háromszoros számlaforgalom – Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő – teljesítése a szerződés meghosszabbításának / keretcsökkentésnek kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, ha az igényelt hitelkeret összege eléri a 6M Ft-ot.

• 6-10 MFt összegű hitelkeret igénylésének további feltétele egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan (az ingatlan biztosítékként nem kerül bevonásra). Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani. Az ingatlan meglétéről és adatairól az Ügyfél nyilatkozik, melyet a Bank jogosult ellenőrizni.

 

A 11-25 MFt összegű Széchenyi Kártya igénylésének speciális feltételei:

a)      Az igényelt hitelkeret min. ötszörösét elérő előző 12 havi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra). (A 11-25 MFt közötti hitelkeretek esetén az ötszörös számlaforgalom – Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő - teljesítése a szerződés meghosszabbításának, ill. keretcsökkentésének kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, ha az igényelt hitelkeret összege eléri a 11M Ft-ot), és

b)      Legalább két lezárt, teljes naptári (2*365nap) évre vonatkozó végleges beszámoló, ill. személyi jövedelemadó bevallás (EVA) bevallás megléte.

c)      az Ügyfél által az igénylőlapon feltüntetett egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan. Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani.

d)     A Bankok – az a)-c) pontokban foglaltakon túl - saját döntésük szerint ingatlan bevonását írhatják elő.(az ingatlan az ügylet során biztosítékként bevonásra kerül a Bank által a hitelszerződésben meghatározott módon.) A keretbiztosítéki jelzálogszerződés közokiratba foglalásának költsége a Vállalkozást terheli.

Keretemelés benyújtására vonatkozó egyéb elvárások:

A keretemelés feltétele 10 MFt hitelkeretig az igényelt – emelt összegű – hitelkeret háromszoros összegére, ill. 11-25 MFt közötti hitelkeretek esetén az igényelt hitelkeret ötszörösére vonatkozó előző évi számlaforgalom teljesítése annál a Banknál, ahol a korábbi Széchenyi Kártya fennáll.


Kapcsolt vállalkozások

A konstrukcióban résztvevő szervezetek a Vállalkozással kapcsolt vállalkozásnak tekintik az alábbi személyeket/vállalkozásokat:

 • A hiteligénylő Vállalkozás közvetlen tulajdonosai.
 • Az a harmadik vállalkozás, amelyben a hiteligénylő Vállalkozás 50%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosa szintén többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik.
 • Az a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amelyben a Vállalkozás rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással.

Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott vállalkozásban nagyobb mint 50%, illetve e nélkül is, ha jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.
A KA-VOSZ Rt. és a Bankok a hitelbírálat során figyelembe veszik a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat illetve a Bankközi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, melynek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják.


Kapcsolat

Cím: 4034 Debrecen,
Félegyházi Tamás u. 3/a

Tel: +36-20/429-98-97
Fax: +36-52/784-621

Mobil: +36/20/429-98-97

E-mail: civishitel@gmail.com

           info@civishitel.hu 

Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban a nyitva tartási idő alatt, vagy ha igényli(k)személyesen felkeresem.

Nyitva tartás:
Hétfő:        9.00 - 17.00 Előzetes időpont egyeztetéssel.
Kedd:         9.00 - 17.00 Előzetes időpont egyeztetéssel.
Szerda:      9.00 - 17.00 Előzetes időpont egyeztetéssel.
Csütörtök:  9.00 - 17.00 Előzetes időpont egyeztetéssel.
Péntek:      9.00 - 14.00 Előzetes időpont egyeztetéssel.
Szombat:   Zárva
Vasárnap:  Zárva